3 Resources share the relationship contributor to Shōchiku Kabushiki Kaisha